HIT
Публічна оферта

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх фізичних та юридичних осіб (далі – Благодійники). 

Дана публічна оферта адресована всім повнолітнім фізичним (фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття)) та юридичним особам, що бажають здійснити благодійну пожертву і мають таку можливість.

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЛАЄНВУД СОФТВЕР” (далі – Фонд) в особі директора Фонду Каміновського Юрія Андрійовича, який діє на підставі Статуту, Ідентифікаційний код юридичної особи 43595744, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Благодійнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про здійснення благодійної пожертви (далі – Договір) на наступних умовах:

1. Поняття, що вживаються в Договорі

1.1. Публічна оферта – дійсна пропозиція Фонду, що розміщена на сайті: https://nit.school, адресована будь-якій повнолітній фізичний (фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття)) та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з Фондом публічний договір про здійснення благодійної пожертви.

1.2. Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Оферта вважається акцептованою,а Договір, відповідно, укладений, з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.

1.3. Проєкт – соціальний, благодійний проєкт Фонду, під назвою НІТ (Навчання і Технології), який погоджений органами державної влади у сфері освіти і науки в Україні та передбачає створення навчальної платформи у формі мобільної та веб-аплікації, які спрямовані на забезпечення можливості учасників освітнього процесу навчатися дистанційно та передачі прав на використання платформи органам державної влади у сфері освіти і науки в Україні (далі – Бенефіціари) на безоплатній основі.

1.4. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для забезпечення статутної діяльності Фонду та реалізації Проєкту і, відповідно, досягнення цілей благодійної діяльності, передбачених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору.

1.5. Благодійник – повнолітня фізична (фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття)) та/або юридична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є повнолітня фізична (фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття)) та/або юридична особа, яка акцептувала Оферту.

1.6. Бенефіціари Проєкту – органи державної влади у сфері освіти і науки в Україні, що отримують допомогу від Фонду у вигляді безоплатного права користування навчальною платформою у формі мобільної та веб-аплікації, які спрямовані на забезпечення можливості учасників освітнього процесу навчатися дистанційно.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення безповоротної благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фонду та на реалізацію Проєкту. 

2.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт

3.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден з усіма умовами Оферти. Крім того, акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, ціллю публічного збирання коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі, не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3.2. Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір укладений в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому Сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки Фонду

4.1. Фонд має право:

4.1.1. отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;

4.1.2. за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;

4.1.3. використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

4.2.Фонд зобов’язаний:

4.2.1. щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://nit.school;

4.2.2. у випадку використання Благодійних пожертв не за їх цільовим призначенням або в порушення цього Договору, повернути грошові кошти в сумі, що була використана не за цільовим призначенням Благодійнику за його письмовою вимогою.

5. Права Благодійника

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. здійснювати контроль за використанням Фондом Благодійної пожертви за цільовим призначенням (відповідно до предмету цього Договору);

5.1.2. до використання Фондом Благодійної пожертви,  у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини, змінювати Бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги);

5.1.3. письмово вимагати повернення Фондом Благодійної пожертви у випадку виявлення фактів та наявності належних доказів її використання Фондом не за цільовим призначенням.

6. Місце проведення публічного збирання коштів

6.1. Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збирання коштів, здійснюється на території України.

7. Термін збирання коштів

7.1. Публічне збирання коштів за цим Договором триває до моменту повної реалізації Проєкту або до припинення діяльності Фонду (в т.ч. шляхом ліквідації), залежно від того, який момент настане швидше, якщо інший термін (строк) не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://nit.school.

7.2. Передбачувана сума повної реалізації Проєкту – 40 000 000.00 грн (сорок мільйонів гривень, нуль копійок).

7.3. Передбачуваний термін реалізації Проєкту: до 01 вересня 2022 року.

8. Порядок використання Благодійних пожертв

8.1. Використання Благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених цим Договором (реалізація Проєкту), статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

8.2. Фонд використовує Благодійні пожертви для реалізації Проєкту та своєї статутної діяльності.

8.3. Благодійник погоджується, що у випадку нереалізації Проєкту з будь-яких причин або наявності залишку коштів після повної реалізації Проєкту, Фонд зобов’язується усі невикористані кошти перенаправити на інші благодійні цілі Фонду в межах, визначених статутом Фонду. 

8.4. Правонаступниками Фонду у разі його реорганізації може бути одна чи кілька благодійних організацій.

8.5. У випадку ліквідації Фонду, активи, що залишаються під час ліквідації, після задоволення вимог кредиторів Фонду, будуть передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому Статутом Фонду або за рішенням суду.

9. Відповідальність Фонду

9.1. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому цим Договором, статутною діяльністю Фонду та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Фонд не несе відповідальності за будь-які помилки, збої, затримки в роботі допоміжних сервісів (платіжних систем тощо), що можуть бути залучені до виконання цього Договору.

9.3. Фонд не несе відповідальності за роботу банків та будь-які збої, затримки, що можуть спричинити помилки чи затримки в отриманні Фондом Благодійних пожертв та, відповідно, в укладенні цього публічного Договору.

10. Інтелектуальна власність

10.1. Програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти і їх добірки чи будь-який інший контент, що розміщені на веб-сайті https://nit.school  є об’єктами права інтелектуальної власності.

10.2. Всі майнові права інтелектуальної власності або право використання на всі об’єкти права інтелектуальної власності, що перелічені в п. 10.1. цього Договору належать Фонду.

10.3. Будь-яке використання з комерційною метою об’єктів права інтелектуальної власності,що перелічені в п. 10.1. цього Договору забороняється Благодійникам.

10.4. Благодійники,  за наявності технічної можливості (активна кнопка поширення в соцмережах),  можуть використовувати об’єкти інтелектуальної власності виключно в особистих некомерційних цілях шляхом поширення інформації в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) або в мережі інтернет з обов’язковим активним посиланням на першоджерело. Таке використання не повинне завдавати фінансових чи репутаційних збитків Фонду, Бенефіціарам Проєкту чи Бенефіціарам Фонду.

11. Фінансова звітність Фонду

11.1.Фінансова звітність Фонду оприлюднюється шляхом розміщення на сайті Фонду: https://nit.school, щорічно до 1 березня року, наступного за звітним.

11.2. Інша інформація розкривається Фондом в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

12. Заключні положення

12.1.  Фонд має право вносити зміни або доповнення до цього Договору (Оферти) в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Договору (Оферти) на веб-сайті https://nit.school. Нова редакція Договору (Оферти) набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті https://nit.school, якщо інше не передбачено такою новою редакцією. 

12.2. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів тощо) несе Благодійник.

12.2. Будь-які запити щодо здійснення Благодійних пожертв повинні надсилатися на електронну адресу Фонду: info@nit.school.

13. Банківські реквізити Фонду

13.1. Благодійна пожертва може бути здійснена шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду, реквізити якого вказані у п. 13.2. цього Договору або використання web-інтерфейсу ПриватБанку LiqPay, шляхом натискання на платіжну кнопку LiqPay, що розміщена на Веб-сайті https://nit.school та виконання подальших інструкцій.

 

13.2. Банківські реквізити Фонду (українська гривня):

IBAN: UA373253210000026002053788491

ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

ЄДРПОУ: 43595744

Призначення платежу: “Безповоротна благодійна пожертва на забезпечення статутної діяльності Фонду та на реалізацію Проєкту”

 

13.3. Банківські реквізити Фонду (EUR):

IBAN Code: UA713253210000026007053768115

Назва банку/Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address: UA 79026 Львiвська м Львiв вул Курильська б.3 кв.3

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок в банку кореспонденті/Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Банк кореспондент/Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Рахунок в банку кореспонденті/Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Банк кореспондент/Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

 

13.4. Банківські реквізити Фонду (USD):

IBAN Code: UA043253210000026007053772231

Назва банку/Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address: UA 79026 Львiвська м Львiв вул Курильська б.3 кв.3

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок в банку кореспонденті/Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Банк кореспондент/Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Рахунок в банку кореспонденті/Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Банк кореспондент/Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA