Публічна оферта

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "НІТ (НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ)", в особі директора Каміновського Юрія Андрійовича, яка діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до визначених цим Договором умов Виконавець бере на себе зобов’язання надати дитині Замовника (далі по тексту – Замовник) послуги у сфері проведення навчальної  олімпіади (далі по тексту – послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені послуги.

1.2. Учасником за цим Договором може бути як сам Замовник або особа (особи), вказана(і) Замовником в запиті.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Замовлення послуг на участь в Олімпіаді відбувається шляхом проведення оплати суми за участь в олімпіаді  Замовником.

2.3. Одночасно з оплатою за послуги Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.4. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг. Сума, сплачена за послуги, не підлягає поверненню.

2.5. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Організувати та провести Олімпіаду в офлайн чи онлайн форматі.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. У повному обсязі вносити плату за Послуги, що надаються.

3.2.1. Дотримуватися Правил поведінки під час проведення Олімпіади.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1.  Вартість участі в олімпіаді становить 99, 00 грн. за одного Учасника.

4.2. Плата за надання послуг Виконавця встановлюється в національній валюті України – гривні.

4.3. Форма розрахунків: безготівкова.

4.4. Розрахунки між Замовником і Виконавцем здійснюються виключно через сервіс оплати LiqPay.

4.5. Оплата Замовником послуг означає повну та безумовну згоду Замовника з Публічною офертою, викладеною в умовах цього Договору.

4.6. Платіж вважається виконаним з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.7. Відповідальність за правильність здійснення переказу коштів покладається на Замовника.

4.8. У ціну послуг включені податки і збори (інші обов’язкові платежі), які підлягають сплаті Виконавцем у зв’язку з виконанням умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та непередбачуваних обставин, які виникли після укладення цього Договору, не залежать від волі Сторін і перебувають поза їх контролем, до яких відносяться, зокрема, але не виключно, бойові дії, революції, державні перевороти, стихійні лиха, техногенні та інших аварій, аварії в системі електропостачання та зв’язку, страйки, локаути, диверсійні та терористичні акти, рішення державних та місцевих органів влади, епідемії, пандемії, надзвичайні ситуації, що роблять об’єктивно неможливим виконання умов Договору

4.4. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до олімпіади у випадку виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця. Відшкодування збитків буде відбуватися відповідно до законодавства України.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

6.2. Протягом строку надання послуг Замовнику Виконавець має право здійснювати фото та відеозйомку Учасників, в рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учасника на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністрацію Виконавця через email [email protected].

6.3. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

6.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає згоду Виконавцю на збір та обробку (включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки) персональних даних Замовника та Учасника (ПІБ, місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний номер, фото,  дані про стан здоров’я та інші персональні дані) з метою надання послуг за цим Договором протягом всього періоду дії цього Договору.

6.5. Замовник ознайомлений з правами, які він має відповідно до змісту статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» (Офіційний текст: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text ).

6.5. Права інтелектуальної власності на веб-сайт Виконавця, інформація, розміщена на веб-сайті Виконавця, в тому числі, тексти, інфографіки, презентації, зображення, аудіовізуальні твори тощо, робочі і рекламні матеріали, комерційні повідомлення, маркетингові дослідження у паперовій, електронній чи будь-якій іншій формі, програмне забезпечення, логотипи, графіки, звуки тощо, що використовуються або створені Виконавцем в процесі виконання умов Договору належать Виконавцю.  Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

6.6. Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність решти положень Договору. У такому випадку Сторони, наскільки це можливо, намагаються домовитися про заміну недійсної умови новими дійсними положеннями, що дозволяють максимально досягнути початкових намірів Сторін.

6.7. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням умов Договору, не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю іншої Сторони, а також не використовувати відповідну інформацію в своїх інтересах чи інтересах третіх осіб.

7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ "НІТ (НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ)"

ЄДРПОУ 44983449

юридична адреса: Україна, 79041, Львівська обл.,

місто Львів, вул. Городоцька, будинок 225, офіс 1

UA42 3052 9900 0002 6003 0110 3096 2

в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 305299

ЄДРПОУ БАНКУ 14360570

Категорія платника податку – платник єдиного податку

3 група без ПДВ

email: [email protected]